Algemene voorwaarden van Ravam Tools BV. te Mijdrecht

1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

  2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2. Aanbiedingen, opdrachten

1. Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, docht worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

  2. In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een  overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst  bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. Prijzen

1. Alle prijzen gelden voor levering af ons magazijn en zijn exclusief BTW. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke ook.

2. Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar.

4. Levering en risico; afnameplicht

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen  de goederen moeten worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te  beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.

2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen/formaliteiten (daaronder begrepen het BTW-fiscaal nummer van onze wederpartij) door onze wederpartij zijn verkregen, vervuld of medegedeeld, en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 11 tot nakoming zijn verhinderd.

3. Levering geschiedt af ons magazijn (Ex Works, Incoterms 1990). De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico terzake van deze goederen gaat op onze wederpartij over:

- Zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer wij voor   transport zorgdragen; - Wanneer medewerking door onze wederpartij als bedoeld in het volgende lid onder b. wordt (geacht te zijn) geweigerd.    Indien en voorzover levering franco is overeengekomen binnen het grondgebied in  Europa van de landen behorende tot de E.E.G. en de E.V.A. zijn de goederen door ons tegen normaal transportrisico verzekerd, onder uitsluiting van molest of andere buitengewone risico’s. De risico-overgang als bovenomschreven blijft evenwel steeds onverminderd van kracht.

4. Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:

a. Wanneer wij voor vervoer zorgdragen, indien de goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch zulks onmogelijk is gebleken; b. Indien onze wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de goederen op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege hem worden afgehaald.

In deze gevallen geraakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Al onze kosten voortvloeiende uit deze weigering, komen voor rekening van onze wederpartij, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk ook begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

5. Reclame

1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door haar niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

2. Onze wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde, welke direct bij ontvangst van de goederen waarneembaar zijn, dienen door onze wederpartij onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief of soortgelijk document te worden aangetekend. Andere reclames dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk door onze wederpartij bij ons te zijn ingediend. Telkens dient de reclame vergezeld te gaan van bewijsstukken (monsters, opgave productie- en collinummers etc.). Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de goederen als goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van onze wederpartij om in dat geval tijden te reclameren.

3. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

6. Betalingen

1. Het betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

2. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met een ½% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake.

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 75,- , een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

4. Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door ons aangegeven wijze.

5. Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderingen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur-) vordering.

6. Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn, en dat wij daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.

7. Faillissement etc.

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt onze wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het ons toekomende te vorderen.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is onze wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van haar normale bedrijfsuitoefening is onze wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.

2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en onze wederpartij in verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Onze wederpartij verleent ons de bevoegdheid daartoe haar terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder gerechtelijke tussenkomt als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.

3. Onze wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is onze wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. Onze wederpartij is voorts verplicht deze goederen als zodanig afgescheiden te houden van andere goederen, alsook de daarop aangebrachte merken en/of tekens aangebracht te (doen) houden. In geval van niet-inachtneming door onze wederpartij van haar uit dit artikellid voortvloeiende verplichtingen wordt door haar per overtreding een direct opeisbare boete ter grootte van € 1500,- verschuldigd. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding. Ieder exemplaar waarvan vorenbedoelde merken en/of tekens zijn verwijderd, geldt in dit verband als zelfstandige overtreding.

4. Onze wederpartij is gehouden om iedere derde die op door ons geleverde goederen vallende onder ons eigendomsvoorbehoud, beslag wil leggen, dan wel diens bewindvoerder of curator, terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift daarvan aan ons, dat wij eigenaar van die goederen zijn. Zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 1500,-, of indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen waarvan wij ten gevolge van zodanig beslag, surseance van betaling of faillissement, de eigendom (zouden kunnen) verliezen. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding.

9. Aansprakelijkheid

1. In geval van toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-goede levering, hoe ook, is aan onze plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, naar onze keuze alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, onverminderd het bepaalde in artikel 5. In geval zulks niet (meer) mogelijk is zullen wij de geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.

2. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens onze wederpartij of welke andere schade dan ook. Mochten wij desalniettemin in rechte tot enige verdere schadevergoeding gehouden worden geacht, dan is onze totale aansprakelijkheid in geen geval hoger dan de laagste van de volgende twee bedragen: € 1000,- of een bedrag gelijk aan de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. Wij zijn slechts tot hogere schadevergoeding gehouden indien deze door onze assuradeurs overeenkomstig de toepasselijke polisvoorwaarden wordt toegekend.

3. Indien onze wederpartij gelaedeerde is in de zin van art. 6:183 BW, worden haar daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel niet beperkt of uitgesloten.

10. Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

11. Retentierecht

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

12. Vrijwaring

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze wederpartij zouden zijn. Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

13. Hoofdelijkheid

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

14. Toepasselijk recht geschillen

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.

3. Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.

Utrecht, november 2009

Product aanbiedingen

Dealer in de Benelux

Vragen? Stuur een WhatsAppje!